TURİZM İŞLETMELERİNDE NEGATİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR 2

Otel Gazetesi / Turizmin Basılı Tek Gazetesi
TURİZM İŞLETMELERİNDE
Yalakalık – Nezaketsizlik – Kariyerizm – Dalkavukluk – İşkoliklik – İş Güvencesizliği – Rol Belirsizliği – İşten Ayrılma Niyeti – Görevi Kötüye Kullanma – Sanal ve Sosyal Kaytarma – Presenteeism – Absenteeism (Devamsızlık) – (İşte Var Olamama) – Erteleme – İşe Yabancılaşma – İnovasyona (Yeniliğe) Direnç – Örgütsel Sessizlik – Örgütsel Yalnızlık – Sosyal Dışlanma – Tükenmişlik Sendromu – Sapkın Davranışlar – Politik Davranışlar – Örgütsel Dedikodu – Örgütsel İntikam – Cinsel Taciz
Negatif davranışların hem çalışanlar hem de örgütler için sonuçları yıkıcıdır. Çalışanlar arasında güven kaybına neden olur, böylece işbirliği ve dayanışmayı öldürür, ayrıca çalışanlar işini ve itibarını kaybedebilir. Örgütler ise güvenirliğini ve itibarını kaybeder, olumlu imajını kaybeder, en önemlisi yetenekli kişileri işe alma ve elde tutabilme konusunda başarısız olur, müşterilerini kaybeder ve böylece örgütlerin rekabet gücü kırılır. Bu nedenlerden ötürü örgütlerde negatif davranışlar tolere edilmemelidir. Anlaşıldığı üzere negatif davranışların sonuçları hem bireyler hem de örgütler için oldukça maliyetlidir. Kitabın bu bağlamda planlanmasının amacı, örgütlerde negatif davranışların doğasını, nedenlerini ve sonuçlarını ve belki de en önemlisi bu tür davranışları azaltmaya yönelik politikaları ve müdahaleleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacın olmasıdır. Özellikle gelişmekte olan turizm destinasyonlarına sahip ülkeler için ulusal ekonomiye önemli katkısı olan turizm endüstrisi bağlamında, eş zamanlı üretim ve tüketimin kaçınılmaz olduğu insan gücüne dayalı turizm işletmelerinde negatif örgütsel davranışların irdelenmesi ve turizm işletmelerinin yöneticilerine, çalışanlarına ve özellikle turizmin geliştirilmesinden sorumlu ilgili kurum ve kuruluşlara bu davranışları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır.
Paylaşmak Güzeldir

CEVAP BIRAKIN

You must be logged in to post a comment.